Výberové konanie

            Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce

 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

 

Vedúca/i ekonomicko-prevádzkového úseku

 

Informácie o pracovnom mieste:

 

Miesto práce: DSS Adamovské Kochanovce, 122, 913 05 Adamovské Kochanovce

Termín nástupu: 06/2024

Pracovný pomer: na dobu určitú

Druh pracovného pomeru: TPP na plný úväzok

Termín zasielania žiadostí: do 21.05.2024

Opis pracovného miesta a pre koho je miesto vhodné:

Vedúca EPÚ DSS vykonáva odborné ekonomické činnosti v oblasti financovania, rozpočtovania, účtovníctva a verejného obstarávania v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zodpovedá za dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti vynakladania finančných prostriedkov. Zároveň zodpovedá za plnenie povinností pri správe a ochrane majetku TSK. Súčasťou EPÚ DSS je ekonomická a mzdová agenda, stravovacia prevádzka, prevádzka práčovne a upratovania a údržba.