Postup pri prijímaní do DSS

Postup pri prijímaní do DSS

1. Podanie Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Tlačivá:

2. Vyplnenú a obvodným lekárom potvrdenú Žiadosť adresovať na TSK:

 • Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

3. TSK následne vydá Rozhodnutie (posudok) o odkázanosti na sociálnu službu a doručí ho žiadateľovi do vlastných rúk.

Po uplynutí lehoty na odvolanie, alebo po vzdaní sa odvolania proti rozhodnutiu, TSK na požiadanie vyznačí právoplatnosť na doručenom  rozhodnutí.

4.  Podanie Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v DSS

     Tlačivá:

5. K tlačivám je potrebné priložiť:

 • Právoplatné rozhodnutie (posudok) o odkázanosti na sociálnu službu vydaný TSK (do DSS, stupeň odkázanosti najmenej V)

 • Potvrdenie o príjme za posledný kalendárny mesiac

 • V prípade, ak žiadateľ nie je spôsobilý na právne úkony, doloží kópiu dokladu preukazujúceho túto skutočnosť (Rozhodnutie súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony a Listinu o ustanovení za opatrovníka)

 • Ak žiadateľ nemôže samostatne konať z dôvodu zlého zdravotného (psychického alebo fyzického) stavu:

6. Žiadosť spolu s uvedenými prílohami adresovať na:

 • Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce, Adamovské Kochanovce 122,

  913 05, alebo

 • Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

7.  AK v DSS Adamovské Kochanovce (ďalej len DSS AK) nie je voľné miesto, žiadosť postúpime na TSK, ktorý bude hľadať miesto v inom zariadení.

8.  Ak v DSS AK nie je voľné miesto a žiadateľ trvá na umiestnení v DSS AK, žiadosť sa zaradí do poradovníka.

9.  Ak v DSS AK je voľné miesto vzniká možnosť uzatvorenia zmluvy s DSS Adamovské Kochanovce a možnosť nástupu do zariadenia.

10. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Pri uvoľnení miesta Vás telefonicky alebo písomne vyzveme k uzatvoreniu zmluvy.

11. Pred nástupom k nám (do DSS) si vopred pripravte:

 • Výsledky lekárskych vyšetrení (RTG pľúc, BWR, výter z recta a tonzíl, potvrdenie o bezinfekčnosti a bacilonosičstve)

 • Doklady (platný občiansky preukaz, preukaz poistenca, preukaz ZŤP, zdravotný záznam, aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku...)

 • Osobné veci, hygienické potreby, lieky, kompenzačné pomôcky (barly, invalid. vozík...)