Strategická vízia a poslanie

Poslanie

               

„Byť tu a teraz pre ľudí so zdravotným postihnutím.“

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať odborné a adresné sociálne služby na profesionálnej úrovni spoluobčanom s mentálnym, kombinovaným alebo viacnásobným postihnutím na základe ich individuálnych potrieb, možností zariadenia a v súlade s platnou legislatívou ako súčasť sociálnej politiky Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Hodnoty

 „S láskou, úctou, rešpektom.“

Pri napĺňaní nášho poslania staviame na prijatých hodnotách, a preto pracujeme:

  •   čestne a angažovane,
  •   dôstojne a s rešpektom,
  •   individuálne a zmysluplne, 
  •   v atmosfére dôvery a láskavosti.

Pri našej práci uplatňujeme ľudsko-právny princíp, ktorý zahŕňa individuálny, aktívny a partnerský prístup k prijímateľovi sociálnej služby a zodpovedný a angažovaný prístup k zamestnancovi.

 

Vízia

 „Služba šitá na mieru.“

Profesionálnym postojom zariadenia a odbornou prácou našich zamestnancov chceme

  • deklarovať prístup rešpektujúci individualitu každého človeka,
  • meniť postoje verejnosti voči spoluobčanom so zdravotným postihnutím,
  • vytvárať podmienky na čo najviac nezávislý spôsob života ľuďom so zdravotným postihnutím.

 Naším zámerom je poskytovať dostupné komunitné sociálne služby, ktoré svojim rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňujú realizovať základné ľudské práva a slobody našich prijímateľov, zachovávajú ich ľudskú dôstojnosť, aktivizujú k posilneniu sebestačnosti, zabraňujú sociálnemu vylúčeniu a podporujú ich začlenenie do prirodzeného prostredia komunity tak, aby boli bezpečné a rešpektujúce.

 Víziou nášho zariadenia pri pobytovej sociálnej službe je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné sociálne služby.

 

                                              „Každý človek je u nás človekom.“

                                             (Mgr. Soňa Fabianová, vedúca SZÚ DSS)

Vážení príbuzní a priatelia našich Prijímateľov,

na email info@csskochanovce.sk nám môžete písať Vaše návrhy a spätnú väzbu k vízií a strategickým cieľom nášho zariadenia.      

                                                                                      Ďakujeme

Strategické ciele DSS na obdobie 2017 – 2025

Cieľ

Obsah

Obdobie

Cieľ 1

Neustále zvyšovať efektívnosť a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb pri stabilnom a vyrovnanom hospodárení zariadenia, s ohľadom na spokojnosť prijímateľa, jeho rodinných príslušníkov ako aj iné zainteresované strany.

Priebežne

Cieľ 2

Zvyšovať odbornú úroveň a kompetentnosť zamestnancov zabezpečovaním sústavného vzdelávania, supervízie, ako aj zavádzaním nových metód práce v zmysle individuálneho prístupu k prijímateľom a ich špecifických potrieb.

Priebežne

Cieľ 3

Viesť zamestnancov k osobnej zodpovednosti, aby sa na kvalite poskytovaných služieb podieľal každý z nich.

Priebežne

Cieľ 4

Vytvoriť podmienky na implementáciu štandardov kvality sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy.

2017 - 2025

Cieľ 5

Riadením a monitorovaním kľúčových procesov v zariadení zabezpečovať kvalitu poskytovaných služieb. Priebežne vyhodnocovať, prijímať opatrenia a pracovať na trvalom zlepšovaní, ktoré povedie k spokojnosti prijímateľov.

2017 - 2025

Cieľ 6

Podporovať atmosféru otvorenej komunikácie, plne využívať tvorivý potenciál a skúsenosti našich zamestnancov, viesť ich k tímovej práci.

Priebežne

Cieľ 7

Vytvárať vhodné pracovné prostredie podporujúce zodpovednosť, motiváciu, partnerstvo a spoluúčasť.

Priebežne

Cieľ 8

Uplatňovať princíp prevencie pred princípom nápravy. Hmotnú stimuláciu zamestnancov realizovať na základe merateľných ukazovateľov.

Priebežne

Cieľ 9

Cieľavedome vytvárať dlhodobo pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby, ako aj s ostatnými zainteresovanými osobami, spolupracujúcimi organizáciami a komunitou.

Priebežne

Cieľ 10

Posilniť dobré meno nášho zariadenia ako symbol kvality a tradície. Zadefinovať firemnú kultúru a imidž organizácie, zabezpečiť transparentnosť a primeranú pozitívnu publicitu.

2017 - 2025

Cieľ 11

Zriadiť multisenzorickú miestnosť Snoezelen s cieľom využívať daný koncept pri práci s klientmi na úrovni relaxačnej a edukatívnej (individuálnou a skupinovou formou).

2017 - 2018

Cieľ 12

Vytvoriť podmienky, vrátane preškolenia personálu, na zavedenie aktívnej aplikácie konceptu Bazálnej stimulácie. Následne získať status certifikovaného pracoviska Bazálnej stimulácie.

2020 - 2025

Cieľ 13

Zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti v DSS prostredníctvom uzavretia zmluv so zdravotnými poisťovňami.

2022 - 2025

Cieľ 14

Zriadiť v spolupráci s partnerskými organizáciami chránenú dielňu na účely zamestnávania našich klientov.

2017 - 2019

Cieľ 15

Naplniť legislatívne normy v oblasti bývania pri poskytovaní pobytovej celoročnej sociálnej služby.

2018 - 2025

Cieľ 16

Pripraviť podmienky na proces deinštitucionalizácie ako prechod z inštitucionalizovanej starostlivosti na poskytovanie komunitných sociálnych služieb a zabezpečiť transformáciu súčasného DSS.

2018 - 2025