Koník deťom - P1100420

Politika kvality DSS Adamovské Kochanovce

Politiku kvality sme prijali ako kľúčový prostriedok na zabezpečenie dlhodobého a komplexného rozvoja organizácie, neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a napĺňanie nastavenej vízie ako dlhodobého cieľa.

Naša politika kvality vychádza z poslania organizácie a z prijatých hodnôt:

  • Neustále zvyšovať efektívnosť a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb pri stabilnom a vyrovnanom hospodárení zariadenia, v zmysle platnej legislatívy, s ohľadom na spokojnosť prijímateľa, jeho rodinných príslušníkov ako aj ďalšie zainteresované strany.
  • Zvyšovať odbornú úroveň a kompetentnosť zamestnancov zabezpečovaním sústavného vzdelávania, supervízie, ako aj zavádzaním nových metód práce v zmysle individuálneho prístupu k prijímateľom sociálnej služby a ich špecifických potrieb.
  • Riadením a monitorovaním kľúčových procesov v zariadení zabezpečovať kvalitu poskytovaných služieb. Priebežne vyhodnocovať, prijímať opatrenia a pracovať na trvalom zlepšovaní, ktoré povedie k spokojnosti prijímateľov sociálnej služby.
  • Cieľavedome vytvárať dlhodobo pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby, ako aj s ostatnými zainteresovanými osobami, spolupracujúcimi organizáciami a komunitou.
  • Vytvárať vhodné pracovné prostredie podporujúce dôveru, angažovanosť, partnerstvo a spoluúčasť. Viesť zamestnancov k zodpovednosti za vykonanú prácu, aby sa na kvalite našich služieb podieľal každý z nich. Podporovať atmosféru otvorenej a efektívnej komunikácie, plne využívať tvorivý potenciál a skúsenosti našich zamestnancov, viesť ich k tímovej spolupráci.

Prijatá Politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov DSS a je účinná dňom jej podpisu.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30