Ošetrovateľská starostlivosť

DSS Adamovské Kochanovce je zariadenie s celoročným pobytom pre deti a plnoleté fyzické osoby (ženy aj muži), ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Kapacita DSS Adamovské Kochanovce je 95 klientov (deti a dospelí občania). O klientov sa stará 60 zamestnancov.

Tým, že DSS Adamovské Kochanovce je zariadenie pre mentálne postihnuté deti a dospelých, i práca odborných pracovníkov je zameraná zvlášť na skupinu detí a zvlášť na dospelých. Osobitná pozornosť sa venuje deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou pri uplatňovaní Zákona č. 305/2005 o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele ako i Zákona o rodine.

DSS poskytuje sociálne služby deťom od narodenia do skončenia školskej dochádzky, alebo do skončenia vzdelania za osobitných podmienok a v prípade ďalšej prípravy na povolanie do skončenia tejto prípravy.