EON

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) v DSS Adamovské Kochanovce, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 72

EON 2018

EON 2019

EON za rok 2020

EON za rok 2021

EON za rok 2022