Naše služby

DSS Adamovské Kochanovce je určený pre deti a plnoleté fyzické osoby - ženy a mužov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. 

DSS poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im vzdelávanie a výchova.

 

DSS Adamovské Kochanovce plní úlohy a činnosti vymedzené zriaďovateľom v Zriaďovacej listine a poskytuje komplexné služby pre prijímateľov sociálnej služby:

Poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • ošetrovateľskú starostlivosť,
 • ubytovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,
 • výchovu deťom, vreckové deťom s nariadenou ústavnou výchovou

Zabezpečuje

 • pracovnú terapiu,
 • záujmovú činnosť

Utvára podmienky na

 • úschovu cenných vecí,
 • vzdelanie detí