Informácie pre žiadateľa

DSS Adamovské Kochanovce poskytuje informácie záujemcom o sociálnu službu, prijímateľom sociálnej služby, rodinným príslušníkom komplexným, dostupným, zrozuminteľným spôsobom. Dôležitá je zrozumiteľná forma informácie a jej kvalitatívny obsah.

DSS poskytuje informácie o najnovších trendoch v sociálnych službách, o aktuálnej situácii a dianí v zariadení prostredníctvom:

  • propagačných materiálov
  • webového sídla zariadenia
  • webového sídla zriaďovateľa
  • FB profilu
  • publikovania v regionálnych médiách

DSS sa zúčastňuje na aktivitách v komunite, aktívne prezentuje svoju činnosť na podujatiach určených pre širokú verejnosť, informuje potenciálnych záujemcov o poskytované sociálne služby.