Projekt OPĽZ - Transformácia DSS

Projekt OPĽZ - Transformácia DSS

 

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.employment.gov.sk /  www.esf.gov.sk

 

 

O projekte

Prijímateľom dopytového projektu je Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce (ďalej len „DSS“). Projekt Podpora transformačných procesov v DSS Adamovské Kochanovce nadväzuje na aktivity naštartované v rámci NP Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, kód projektu ITMS 312041R446.

Vďaka národnému projektu a angažovaným expertom, ktorí nám poskytovali poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov, bol zostavený tiež transformačný plán, ktorý je popri ostatných strategických dokumentoch DSS Adamovské Kochanovce jedným z východiskových dokumentov, od ktorého sa odvíja ďalšia činnosť transformačného tímu sformovaného v zariadení žiadateľa.

 

Cieľom tohto projektu je podporiť interne prebiehajúce transformačné procesy spojené s deinšitucionalizáciou v zariadení, ktorý je naviazaný na cieľ definovaný v transformačnom pláne - poskytovanie individualizovanej sociálnej služby poskytovanej na základe potrieb prijímateľa, s najväčším možným dosiahnutím inkluzívneho života.

Cieľ projektu bude napĺňaný hlavnou aktivitou projektu Podpora transformačných procesov.

Naše úsilie budeme preto sústreďovať do premeny inštitucionálnej sociálnej služby s ústavnými rysmi do novovytvorenej siete pobytových služieb, so zachovaním garancie dostatočnej ponuky možností aktivizačných činností zakotvených v transformačnom pláne.

Vďaka projektu sme zaradili do organizačnej štruktúry novú pozíciu manažéra transformácie. Vďaka projektu získame zdroje na financovanie pozície manažéra transformácie, kvalifikovaných expertov v oblasti transformácie zariadení sociálnych služieb a supervízora.

Všeobecné informácie o projekte

 • Názov projektu:  Podpora transformačných procesov v DSS Adamovské Kochanovce
 • Kód projektu: 312041BQT8
 • Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 4. Sociálne začlenenie
 • Investičná priorita: Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
 • Špecifický cieľ: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
 • Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj
 • Cieľová skupina: deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby; verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb; zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore
 • Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 20 mesiacov
 • Obdobie realizácie projektu: 1.4.2022 – 30.11.2023
 • Celková výška oprávnených výdavkov: 72 638,16 eur
 • Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %

Dôležité odkazy:

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac December 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31